Diyelimki, bir yemek (catering) firmasıyız ve patron talimat verdi. Her hafta düzenli olarak halden 50kg domates alınacak.

  • En ucuz alınacak
  • Domates alınacak
  • 50kg alınacak
  • Her hafta cuma günü alınacak

osm4n homek

fıkradaki temel gibiyim, kendimden emin ama herşeyin tersineİ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store